Enterprise Rent-A-Car - Gebruikersvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: Juni 2021

INTRODUCTIE

Enterprise Rent-A-Car UK Limited biedt deze website of app (Site) aan ten behoeve van haar gelieerden en hun licentiehouders/franchisehouders die werken met de systemen Enterprise Rent-A-Car, Alamo Rent A Car en National Car Rental ('Ons' ‘Onze’ of 'Wij'). Deze site is voor uw gebruik, onderworpen aan deze gebruikersvoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Lees deze gebruikersvoorwaarden grondig door. Door toegang te verkrijgen tot en het gebruiken van de site, accepteert u volledig en onvoorwaardelijk en gaat u akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Als u er niet mee akkoord gaat, bezoek of gebruik deze site dan niet. Wij behouden ons het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden te herzien, keer dus regelmatig terug om deze wijzigingen te zien. Uw continue gebruik van de site na het posten van enige wijzigingen aan de gebruikersvoorwaarden, stipuleert uw acceptatie van dergelijke wijzigingen. Updates worden kenbaar gemaakt door een meer recente 'Laatst bijgewerkt'-datum bovenaan deze pagina.

GEBRUIK VAN DE SITE

Wij onderhouden de site voor uw niet-commerciële, persoonlijke gebruik. Uw gebruik van de site voor enige ander doel is alleen toegestaan na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Zonder beperking van het voorgaande, mag u niet: (1) de site gebruiken op een commerciële manier, inclusief door het distribueren, verzenden of publiceren van de site of enige content ervan; (2) interfereren met het gebruik door anderen van de site; (3) de bedrijfsvoering van de site verhinderen of interfereren met de servers of deze verstoren of de netwerken die ermee verbonden zijn; (4) interfereren met onze intellectuele eigendomsrechten; (5) kadreren of op andere wijze co-branden van de site of de content ervan; (6) diepte-linken maken naar enig onderdeel van de site; of (7) de site voor illegale doeleinden gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken uw gebruik van de site te beëindigen of te beperken, zonder enige kennisgeving, voor welke reden dan ook, en zonder aansprakelijkheid naar u of enige andere derde partij. In een dergelijk geval, kunnen wij uw internetprovider op de hoogte stellen van uw activiteiten en juridische stappen ondernemen.

AANPASSINGEN VAN DE SITE

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, enig onderdeel van de site, wanneer dan ook aan te passen, te schorsen of op te heffen, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid naar u of enige andere derde partij. Wij behouden ons ook het recht voor om naar eigen goeddunken beperkingen op te stellen voor bepaalde functies en diensten.

PRIVACYBELEID

Wij nemen uw privacy serieus. Informatie die ingediend wordt op of verzameld wordt via de site, is onderhevig aan ons Privacybeleid, de voorwaarden die zijn opgenomen in deze gebruikersvoorwaarden.

LINKS NAAR ANDERE SITES

De site kan links bevatten naar websites van derden. Wij hebben hierover geen controle en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van welke gelinkte website dan ook, en het opnemen van een link op de site sluit onze goedkeuring van een dergelijk site uit.

RESERVERINGEN EN TRANSACTIES

Alle reserveringen die via de site worden gedaan, zijn onderhevig aan onze goedkeuring naar ons eigen goeddunken. Tenzij u een vooruitbetalingsoptie selecteert, kunt u of kunnen wij elke reservering annuleren, ongeacht of de reservering is bevestigd, voor welke reden dan ook, in uw of ons eigen goeddunken, en zonder aansprakelijkheid jegens de ander. Klik hier voor de voorwaarden van 'Nu betalen', waar van toepassing. Huurovereenkomsten tussen ons of onze andere dochterondernemingen en franchisehoduers en websitegebruikers worden uitsluitend afgesloten met onze branche-vestigingen en die van onze dochterondernemingen en franchisehouders.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

U gaat ermee akkoord dat berichten, overeenkomsten, openbaarmakingen of andere communicaties die wij naar u op elektronische wijze sturen, overeenstemmen met de wettelijke communicatievereisten, inclusief dat dergelijke communicatie een schriftelijk is.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle auteursrechtelijke tekst, afbeeldingen, geluiden, downloads, software en ander materiaal (collectief, de Content), de selectie, compilatie, arrangement en presentatie van alle materialen, en het algehele ontwerp van de site zijn auteursrechtelijk beschermd door Enterprise Holdings, Inc. (‘EHI’) of Vanguard Trademark Holdings, USA, LLC (‘Vanguard’), beide dochterondernemingen van Enterprise Rent-A-Car UK Limited en zijn beschermd door de wet. Alle rechten voorbehouden. U kunt een kopie van de Content op uw computer opslaan maar alleen voor uw eigen, persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, vooropgesteld dat u geen meldingen van auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsmeldingen verwijdert. Ander gebruik van de Content is strikt verboden, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebt. De site kan ook content bevatten die eigendom is van derde partijen, inclusief onze adverteerders. U mag dergelijke derde-partij content alleen gebruiken wanneer dit uitdrukkelijk door de van toepassing zijnde eigenaar is goedgekeurd. Alle verzoeken voor goedkeuring voor het opnieuw afdrukken of voor ander gebruik van de Content, moet bij de Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 worden ingediend, of via nicadmin@enterprise.com. We garanderen niet dat uw gebruik van materialen die op of gelinkt aan de Site worden weergegeven, geen inbreuk maakt op de rechten van derde partijen.

VORDERINGEN INZAKE INBREUK.

Als u van mening bent dat materiaal op de site uw intellectueel eigendom schendt, neem dan contact met ons op via de Intellectual Property Manager, Intellectual Property Questions, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 of via nicadmin@enterprise.com. Voeg de volgende zaken toe: (1) een elektronisch of fysieke handtekening van de geautoriseerde persoon namens de eigenaar van de auteursrechtelijke of ander belang omtrent eigendomsrechten; (2) een beschrijving van het auteursrechtelijke werk of ander beschermd materiaal waarvan u claimt dat dit geschonden is; (3) een beschrijving van waar het materiaal op de site staat; (4) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (5) uw verklaring dat u te goeder trouw meent dat het betwistbare gebruik niet geautoriseerd is door de auteursrechtelijke eigenaar of andere belanghebbende, de agent ervan of de wet; en (6) uw verklaring, dat de informatie in uw bericht nauwkeurig is en dat u eigenaar bent van het auteursrecht of andere belangengroep of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

ENTERPRISE, het "e" logo, WWW.ENTERPRISE.COM, ENTERPRISE.COM, WE'LL PICK YOU UP, ARMS, ECARS, MONTH OR MORE, CORPORATE CLASS, EVERYDAY SALE zijn inbegrepen bij de familie handels- en dienstmerken waarvan EHI eigenaar is (dit is geen all-inclusive lijst van de handels- en dienstmerken van EHI). Alamo, Alamo Rent A Car, National, National Car Rental, ‘Drive Happy’, en het vlagdesign maken deel uit van de verzameling handels- en dienstmerken in het bezit van Vanguard (dit is geen exhaustieve lijst van de handels- en dienstmerken van Vanguard). Handels- en dienstmerken ontworpen met het symbool ® zijn geregistreerd bij het Amerikaanse Patent and Trademark Office en in vele andere landen. Andere handels- en dienstmerken waarvan EHI of Vanguard eigenaar is, kunnen ontworpen zijn met de symbolen 'SM' of 'TM'. Onze handels- en servicemerken mogen niet in combinatie met andere producten of diensten worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijk schriftelijke toestemming. Alle andere merken, handelsmerken en namen waarvan EHI of Vanguard geen eigenaar is en die verschijnen op de site, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet geaffilieerd zijn, verbonden zijn met of gesteund worden door ons.
Wij en onze dochterondernemingen hebben een aantal in octrooi applicaties in behandeling, Amerikaanse en buitenlandse, die over verschillende aspecten van deze site gaan, en gebruikers zijn gewaarschuwd geen technieken, menu-handelingen of andere functionele aspecten of functies te kopiëren, over te nemen, te gebruiken of anderszins te lenen, aangezien dit resulteert in aansprakelijkheid inzake octrooi-inbreuk.

GEBRUIK VAN INGEZONDEN INFORMATIE

U gaat ermee akkoord dat het ons vrij staat om opmerkingen, informatie of ideeën te gebruiken die worden vermeldt in communicatie die u naar ons stuurt, zonder compensatie, kennisgeving of betaling aan u, voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot het ontwikkelen, fabriceren en marketen van producten en diensten en het creëren, aanpassen of verbeteren van de site of andere producten of diensten.

GEEN GARANTIE

Hoewel wij ons best doen om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de site te verzekeren, kunnen wij geen garantie geven of vertegenwoordigen dat het altijd functioneert of altijd foutvrij zal zijn. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of omissies op de site of voor problemen met de bedrijfsvoering ervan. Uw toegang en gebruik van de site geschiedt op uw eigen risico. Zonder uitsluitsel van het voorgaande, DE SITE, DE CONTENT ERVAN EN ANDER PRODUCT OF DIENST DIE VIA DE SITE WORDEN AANGEBODEN, ZIJN 'AS IS' EN 'ZIJN BESCHIKBAAR', ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK. Bepaalde jurisdicties staan het uitsluiten van bepaalde garanties niet toe; het bovenstaande kan dus mogelijk niet op u van toepassing zijn.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN WIJ, ONZE GERELATEERDE ONDERNEMINGEN, EN HAAR BEDRIJFSDIRECTEUREN, OFFICERS, WERKNEMERS EN AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET UW TOEGANG, GEBRUIK OF HET NIET IN STAAT ZIJN TE GEBRUIKEN VAN DE SITE, ENIGE INFORMATIE DIE DOOR DE SITE WORDT VERSTREKT OF ENIGE TRANSACTIE DIE MIDDELS DE SITE IS INGEVOERD.

Niets in deze gebruikersvoorwaarden beperkt uw wettelijke rechten of sluit deze uit. In het bijzonder wordt niets uitgesloten of beperkt in deze gebruikersvoorwaarden betreffende onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, fraude of bedrog, of betreffende schending van enige impliciete garanties die door de wet niet kunnen worden uitgesloten.

VRIJWARING

U gaat met de vrijwaring akkoord en vrijwaart ons en onze gelieerde ondernemingen en elk van haar respectievelijke directeuren, officers, werknemers en agenten van en tegen claims of handelingen van derden, inclusief redelijke honoraria en kosten van juristen, die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, voortkomen uit uw toegang tot of gebruik van de site of uw overtreding van enige wet of de rechten van een persoon.

GESCHILLEN

Deze gebruikersvoorwaarden worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland. Elke actie om deze gebruikersvoorwaarden af te dwingen, kan in uw land of in andere rechtbanken die bevoegd zijn om dergelijke geschillen te horen, worden uitgevoerd. Behalve waar dit is verboden, gaat u akkoord dat alle disputen, claims en acties, die direct of indirect voortkomen uit de site, individueel worden opgelost. Enige claim of handeling die u hebt of onderneemt in relatie tot de site, moet ingediend of ondernomen worden binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de claim of handeling zich voordoet, ongeacht welke wet het tegendeel beweert. Online geschillenbeslechting platform van de Europese Commissie kan hier worden geraadpleegd: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Enterprise neemt niet deel aan de alternatieve geschillenbeslichting procedure.

ALGEMEEN

Indien enige bepaling van deze gebruikersvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling uitgelegd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en de overige bepalingen zijn van kracht. Koppen/rubrieken zijn alleen ter referentie en definiëren, beperken, construeren of beschrijven op geen enkele wijze de reikwijdte van een dergelijk sectie. Ons onvermogen om enige bepaling van deze gebruikersvoorwaarden af te dwingen, doet geen afstand van die of enige andere bepaling. Deze gebruikersvoorwaarden die in de gehele overeenkomst tussen u en ons worden beschreven, zijn in verband met uw gebruik van de site.

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen hebt over deze gebruikersvoorwaarden, neem dan contact met ons op via nicadmin@erac.com.